Integritetspolicy

Senast reviderad: April 30, 2018

Välkommen till Indeed Finance (webbplatsen, ”vår”, ”vi” eller ”oss”). Denna sekretesspolicy (”sekretesspolicy”) är avsedd att beskriva vår praxis när det gäller den information som vi kan samla in från dig när du använder webbplatsen, de sätt på vilka vi kan använda sådan information samt de valmöjligheter och rättigheter som du har.

1. DITT SAMTYCKE
GENOM ATT GÅ IN PÅ WEBBPLATSEN GODKÄNNER DU DE VILLKOR SOM ANGES I DENNA SEKRETESSPOLICY, INKLUSIVE INSAMLING OCH BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER (ENLIGT DEFINITIONEN NEDAN) OM DU BESLUTAR ATT GE OSS SÅDANA. OM DU INTE SAMTYCKER TILL NÅGOT VILLKOR SOM ANGES HÄR FÅR DU INTE KOMMA ÅT ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN.
Observera att du inte är skyldig enligt lag att ge oss någon personlig information. Du bekräftar och godkänner härmed att du tillhandahåller oss personlig information av egen fri vilja. Du godkänner härmed att vi får samla in och använda sådan personlig information i enlighet med denna sekretesspolicy och alla tillämpliga lagar och förordningar.

2. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN FRÅN VÅRA ANVÄNDARE?
• Icke-personlig information: Oidentifierad och icke-identifierbar information om användarna, som kan göras tillgänglig för oss eller samlas in automatiskt via deras användning av webbplatsen. Sådan icke-personlig information gör det inte möjligt för oss att identifiera den person från vilken den samlades in, och består huvudsakligen av teknisk och aggregerad användningsinformation som inte är kopplad till en identifierbar person, såsom identitet och operativsystem och webbläsare, smartphone-version, operativsystemversion, varaktighet för användning av webbplatsen, användarens ”click-stream”-aktivitet, tangentbordsspråk osv.
• Personlig information: Individuellt identifierbar information, dvs. information som identifierar en person eller som med rimliga ansträngningar eller tillsammans med ytterligare information som vi har tillgång till kan identifiera en person, eller som kan vara av privat eller känslig natur. Sådan personlig information som samlas in av oss består av följande typer av information: IP-adress, enhetsidentifierare, personuppgifter som lämnas i samband med användning av webbplatsen, inklusive namn, e-postadress, telefonnummer, adress.
Vi samlar inte in någon personlig information från dig eller relaterad till dig utan ditt godkännande, vilket erhålls bland annat genom ditt aktiva godkännande av villkoren och sekretesspolicyn.

3. HUR SAMLAR VI IN INFORMATION OM VÅRA ANVÄNDARE?
• Vi samlar in information genom din användning av webbplatsen. Med andra ord är vi medvetna om din användning av webbplatsen och kan samla in, samla in och registrera information om sådan användning, bland annat genom att använda ”cookies” och annan spårningsteknik, vilket beskrivs närmare i avsnitt 7 nedan.
• Vi samlar in information som du ger oss frivilligt. Vi samlar till exempel in personlig information som du frivilligt lämnar när du använder webbplatsen eller kontaktar oss.

4. VARFÖR SAMLAR VI IN INFORMATION OM VÅRA ANVÄNDARE?
• För att tillhandahålla och driva vår webbplats och relaterade tjänster.
• För att visa eller skicka marknadsförings- och reklammaterial samt allmänt och personligt innehåll och reklam till dig.
• För att kunna leverera och förbättra webbplatsen och förse användarna med teknisk hjälp och support.
• För att skicka dig uppdateringar, meddelanden, anmälningar, tillkännagivanden och ytterligare information om webbplatsen och relaterade tjänster.
• För att skapa kumulativa statistiska data och annan kumulativ information och/eller annan slutgiltig information som inte är personlig, som vi och/eller våra affärspartner kan använda för att driva och förbättra vår webbplats och tillhandahålla relaterade tjänster.
• För att följa tillämpliga regler eller bestämmelser och/eller svara på eller försvara oss mot rättsliga förfaranden mot oss eller våra dotterbolag.

5. LAGLIGA GRUNDER FÖR ATT SAMLA IN INFORMATION OM VÅRA ANVÄNDARE
Vi samlar in och behandlar din information för de ändamål som beskrivs i denna policy, baserat på minst en av följande rättsliga grunder:
• Med ditt samtycke: Vi ber om ditt samtycke till att behandla dina uppgifter för specifika ändamål och du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi ber till exempel om ditt samtycke för att ge dig personligt anpassat innehåll och annonser genom användning av cookies;
• Legitima intressen: Vi behandlar din information för våra legitima intressen samtidigt som vi tillämpar lämpliga skyddsåtgärder för att skydda din integritet. Detta innebär att vi behandlar din information för att upptäcka, förhindra eller på annat sätt åtgärda bedrägeri, missbruk, säkerhet, användbarhet, funktionalitet eller tekniska problem med våra tjänster, skydda mot skada på våra egendomsrättigheter, egendom eller säkerhet, eller våra användares eller allmänhetens rättigheter, enligt vad som krävs eller är tillåtet enligt lag; genomdriva rättsliga anspråk, inklusive utredning av potentiella överträdelser av denna sekretesspolicy; för att uppfylla och/eller uppfylla våra skyldigheter enligt tillämpliga lagar, regleringar, riktlinjer, industristandarder och avtalskrav, rättsliga förfaranden, stämningar eller myndighetsförfrågningar, samt våra användarvillkor.

6. VAR LAGRAR VI ANVÄNDARENS PERSONUPPGIFTER?
Information om användarna kommer att underhållas, bearbetas och lagras av oss och våra auktoriserade dotterbolag och tjänsteleverantörer i USA, och vid behov i säkrad molnlagring som tillhandahålls av vår tredjepartsleverantör.
Även om dataskyddslagarna i ovanstående jurisdiktioner kan skilja sig från lagarna i din hemvist eller på din plats, ska du veta att vi, våra dotterbolag och våra tjänsteleverantörer som lagrar eller bearbetar dina personuppgifter för vår räkning alla har åtagit sig att hålla dem skyddade och säkrade, i enlighet med denna sekretesspolicy och branschstandarder, oberoende av eventuella lägre lagkrav som kan gälla i deras jurisdiktion.
Du godkänner härmed lagringsplatsen och överföringen av information enligt beskrivningen ovan.

7. VEM DELAR VI ANVÄNDARINFORMATION MED OCH VARFÖR?
Vi kan dela dina personuppgifter med tredje part (eller på annat sätt ge dem tillgång till dem) endast på följande sätt och i följande fall:
• För att uppfylla tillämplig lag, reglering, juridisk process, stämning eller statlig begäran, när vi i god tro anser att vi är juridiskt bundna att dela med oss av sådan information.
• För att upprätthålla denna sekretesspolicy och användarvillkoren, inklusive utredning av potentiella överträdelser av dessa.
• För att upptäcka, förhindra eller på annat sätt åtgärda bedrägerier, säkerhet eller tekniska problem.
• För att svara på användarens supportförfrågningar
• För att svara på påståenden om att kontaktinformation eller annan privat eller skyddad information (t.ex. namn, e-postadress osv.) från en tredje part har använts, publicerats eller överförts utan deras samtycke eller som en form av trakasserier.
•För att skydda våra rättigheter, egendom eller personlig säkerhet för oss, våra användare eller allmänheten.
• När vi genomgår en förändring i kontrollen, inklusive genom fusion, förvärv eller köp av alla eller i stort sett alla dess tillgångar.
• För att samla in, inneha och/eller hantera användarnas personuppgifter genom våra auktoriserade tredjepartstjänsteleverantörer, i enlighet med vad som anges nedan, som kan befinna sig utanför Israel (t.ex. Google Analytics, Amazon Web Services, Hotjar) Sådana tredjepartstjänsteleverantörer kan ta emot eller på annat sätt få tillgång till våra användares personuppgifter, beroende på var och en av deras särskilda roller och syften när det gäller att underlätta och förbättra vår webbplats och relaterade tjänster, nämligen för att möjliggöra molnhostingtjänster, servering av personligt anpassat innehåll och annonsering, analys av funktionaliteten och användbarheten på vår webbplats, och de får endast använda dem för sådana syften.
• Efter ditt uttryckliga godkännande före utlämnandet.
För att undvika tvivel kan vi dela anonymiserad eller avidentifierad information med någon annan tredje part, efter eget gottfinnande.

8. ANVÄNDNING AV COOKIES OCH ANNAN SPÅRNINGSTEKNIK
Vi använder vissa övervaknings- och spårningstekniker, inklusive sådana som erbjuds av tredjepartsleverantörer. Dessa tekniker används för att löpande underhålla, tillhandahålla och förbättra vår webbplats och för att ge våra användare en bättre upplevelse. Dessa tekniker gör det till exempel möjligt för oss att: (i) hålla reda på våra användares preferenser och autentiserade sessioner, (ii) säkra vår webbplats genom att upptäcka onormala beteenden, (iii) identifiera tekniska problem och förbättra vår webbplats övergripande prestanda, (iv) skapa och övervaka analyser, och (v) leverera riktade annonser som är mer skräddarsydda för dig baserat på din surfaktivitet och dina avledda intressen och spåra annonsernas prestanda (För mer information om denna praxis, klicka här: http://www.aboutads.info/choices/).
Se vår cookiepolicy på följande adress: …
Läs mer om dina valmöjligheter och hur du kan välja bort spårningsteknik:
För att radera eller blockera spårningsteknik, se ”Hjälp”-området i din webbläsare för ytterligare instruktioner, eller Du kan också välja bort spårningsteknik från tredje part genom att följa de instruktioner som varje tredjepartsleverantör tillhandahåller i sin sekretesspolicy som anges ovan eller genom att besöka www.youronlinechoices.eu. Observera dock att om du raderar någon av våra spårningstekniker eller inaktiverar framtida spårningstekniker kan det hindra dig från att få tillgång till vissa områden eller funktioner på vår webbplats, eller på annat sätt påverka din användarupplevelse negativt.

9. MINORER
För att använda vår webbplats måste du vara över sexton (16) år. Därför samlar vi inte medvetet in personlig information från minderåriga under 16 år och vill inte heller göra det. Vi förbehåller oss rätten att när som helst begära bevis på ålder så att vi kan kontrollera att minderåriga under sexton (16) år inte använder webbplatsen.

10. INFORMATIONSSÄKERHET
Vi använder oss av branschstandardiserade förfaranden och policyer för att garantera säkerheten för användarnas personliga information, minska riskerna med förlust av information och förhindra obehörig användning av sådan information. Ingen åtgärd kan dock ge absolut informationssäkerhet.

11. BEVARANDE AV UPPGIFTER
Vi behåller den personliga information vi samlar in endast så länge som det behövs för att tillhandahålla våra tjänster till dig och för att följa gällande lagar och förordningar. Därefter raderar vi den antingen från våra system eller anonymiserar den utan ytterligare meddelande till dig.
Om du återkallar ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter kommer vi att radera dina personuppgifter från våra system (utom i den utsträckning sådana uppgifter helt eller delvis för att följa tillämpliga regler eller bestämmelser och/eller för att svara på eller försvara oss mot rättsliga förfaranden mot oss eller våra dotterbolag).

12. UPPDATERA, FÅ EN KOPIA AV ELLER RADERA DINA PERSONUPPGIFTER
Om den lag som gäller för dig ger dig sådana rättigheter kan du begära att få tillgång till, korrigera eller radera dina personuppgifter som lagras i våra system. Du kan också be om vår bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter eller inte.
Om inte annat följer av lagens begränsningar kan du begära att vi uppdaterar, korrigerar eller raderar felaktig eller föråldrad information. Du kan också begära att vi avbryter användningen av personuppgifter vars riktighet du ifrågasätter medan vi verifierar uppgifternas status.
Om inte annat följer av lagens begränsningar kan du också ha rätt att få de personuppgifter som du direkt lämnat till oss (med undantag för uppgifter som vi erhållit från andra källor) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och du kan ha rätt att överföra sådana uppgifter till en annan part.
Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss på följande adress: [email protected]. När vi hanterar dessa förfrågningar kan vi be om ytterligare information för att bekräfta din identitet och din förfrågan. Observera att vid begäran om att radera dina personuppgifter kan vi behålla sådana uppgifter helt eller delvis för att följa tillämpliga regler eller bestämmelser och/eller svara på eller försvara oss mot rättsliga förfaranden mot oss eller våra dotterbolag.
För att ta reda på om dessa rättigheter gäller för dig och för alla andra integritetsrelaterade frågor kan du kontakta din lokala dataskyddsmyndighet om du har frågor om dina rättigheter enligt lokal lagstiftning.

13. UPPDATERINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy när som helst, så besök den här sidan ofta. Vi kommer att meddela dig om väsentliga ändringar av denna sekretesspolicy genom att ändra länken till sekretesspolicyn på webbplatsen. Sådana väsentliga ändringar kommer att träda i kraft sju (7) dagar efter att ett sådant meddelande har lämnats på vår webbplats. I övrigt gäller alla andra ändringar av denna integritetspolicy från och med det angivna datumet ”Senast reviderad”, och din fortsatta användning av webbplatsen efter datumet för den senaste revideringen innebär att du godkänner och samtycker till att vara bunden av dessa ändringar.

14. ALLMÄN INFORMATION
Denna sekretesspolicy, dess tolkning och alla anspråk och tvister som är relaterade till den ska regleras av lagstiftningen i staten Israel, utan hänsyn till dess straffrättsliga principer. Alla sådana anspråk och tvister ska väckas i, och du samtycker härmed till att de ska prövas och avgöras uteslutande av en behörig domstol i Tel Aviv, Israel.
Denna sekretesspolicy har skrivits på engelska och kan översättas till andra språk för att underlätta för dig. Om en översatt (icke engelsk) version av denna integritetspolicy på något sätt strider mot den engelska versionen, ska bestämmelserna i den engelska versionen gälla.

15. HAR DU NÅGRA FRÅGOR?
Om du har några frågor (eller kommentarer) om denna sekretesspolicy är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till oss på: [email protected] och vi kommer att göra vårt bästa för att svara inom en rimlig tidsram.