Ansvarsfriskrivning

Innehållet på denna webbplats har utarbetats endast för allmän information. Du förstår och godkänner att innehållet inte utgör någon juridisk åsikt eller rådgivning, och att omnämnandet av en viss produkt eller tjänst i innehållet inte heller utgör en rekommendation till dig att göra ett visst köp. Varken Indeed Finance eller dess dotterbolag ska hållas ansvariga för eventuella fel, felaktigheter eller förseningar i innehållet eller för eventuella åtgärder som du vidtar med hänvisning till innehållet. Du samtycker uttryckligen till att din användning av innehållet och all tillit du sätter till sådant innehåll sker på egen risk.

Greedy Finance friskriver sig uttryckligen från följande: (1) alla uttryckliga eller underförstådda representationer eller garantier, inklusive men inte begränsat till representationer eller garantier för prestanda, säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, noggrannhet, fullständighet, tillförlitlighet och icke överträdelse, (2) allt ansvar för förlust, skadeståndsanspråk, ansvar eller skada av något slag som uppstår till följd av eller är relaterat till åtkomst till, användning av eller otillgänglighet av innehållet (eller delar av det).