Zastrzeżenie

Treści zawarte na tej stronie zostały przygotowane wyłącznie w celu uzyskania ogólnych informacji. Użytkownik rozumie i zgadza się, że treść nie stanowi żadnej opinii prawnej ani porady, ani też wzmianka o konkretnym produkcie lub usłudze w treści nie stanowi rekomendacji dla użytkownika do dokonania konkretnego zakupu. Ani Indeed Finance, ani jej spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, nieścisłości lub opóźnienia w treści lub za jakiekolwiek działania podjęte przez użytkownika w oparciu o treść. Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie z treści i poleganie na tych treściach odbywa się na jego wyłączne ryzyko.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Indeed Finance wyraźnie zrzeka się: (1) wszelkich oświadczeń lub gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym bez ograniczeń wszelkich oświadczeń lub gwarancji wydajności, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, dokładności, kompletności, niezawodności i nienaruszalności; (2) wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, obrażenia, roszczenia, odpowiedzialność lub szkody wszelkiego rodzaju wynikające z lub związane z dostępem, użytkowaniem lub niedostępnością treści (lub jakiejkolwiek ich części).