Disclaimer

De inhoud van deze site is uitsluitend opgesteld ter algemene informatie. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de inhoud geen juridische mening of advies vormt, noch vormt de vermelding van een bepaald product of dienst in de inhoud een aanbeveling voor u om een bepaalde aankoop te doen. Noch Indeed Finance, noch haar filialen zijn aansprakelijk voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of vertragingen in de inhoud, of voor enige acties die door u worden ondernomen op basis van de inhoud. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van de inhoud en elk vertrouwen dat u in dergelijke inhoud stelt op uw eigen risico is.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst Greedy Finance uitdrukkelijk af: (1) alle verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot verklaringen of garanties van prestaties, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid en niet-inbreuk; (2) alle verantwoordelijkheid voor enig verlies, letsel claim, aansprakelijkheid of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met de toegang, het gebruik of de niet-beschikbaarheid van de inhoud (of een deel daarvan).