Αποποίηση ευθύνης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου έχει προετοιμαστεί μόνο για γενική ενημέρωση. Αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε ότι το περιεχόμενο δεν συνιστά νομική γνώμη ή συμβουλή, ούτε η αναφορά συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας στο περιεχόμενο συνιστά σύσταση για να προβείτε σε συγκεκριμένη αγορά. Ούτε η Indeed Finance ούτε οι θυγατρικές της ευθύνονται για τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή καθυστερήσεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για τυχόν ενέργειες που αναλαμβάνετε με βάση το περιεχόμενο. Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση του περιεχομένου και οποιαδήποτε εμπιστοσύνη σας σε αυτό το περιεχόμενο γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Indeed Finance αποποιείται ρητά: (1) κάθε εκπροσώπηση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε εκπροσώπησης ή εγγύησης απόδοσης, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ακρίβειας, πληρότητας, αξιοπιστίας και μη παραβίασης, (2) κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, αξίωση τραυματισμού, ευθύνη ή ζημία οποιουδήποτε είδους που προκύπτει ή σχετίζεται με την πρόσβαση, τη χρήση ή τη μη διαθεσιμότητα του περιεχομένου (ή οποιουδήποτε μέρους του).