Ansvarsfraskrivelse

Indholdet på dette websted er udelukkende udarbejdet med henblik på generel information. Du forstår og accepterer, at indholdet ikke udgør nogen juridisk udtalelse eller rådgivning, og at omtalen af et bestemt produkt eller en bestemt tjenesteydelse i indholdet ikke udgør en anbefaling til dig om at foretage et bestemt køb. Hverken Indeed Finance eller dets tilknyttede selskaber kan holdes ansvarlige for eventuelle fejl, unøjagtigheder eller forsinkelser i indholdet eller for handlinger, som du foretager på baggrund af indholdet. Du accepterer udtrykkeligt, at din brug af indholdet og enhver tillid, som du har til indholdet, sker på din egen risiko.

Indeed Finance fraskriver sig udtrykkeligt i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning: (1) enhver repræsentation eller garanti, udtrykkelig eller stiltiende, herunder uden begrænsning enhver repræsentation eller garanti for ydeevne, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, nøjagtighed, fuldstændighed, pålidelighed og ikke-krænkelse; (2) ethvert ansvar for tab, skade, krav, ansvar eller skade af nogen art, der skyldes eller er relateret til adgang, brug eller manglende tilgængelighed af indholdet (eller en del heraf).